Radsted Vandværk

Status

2019


2018Aktiver:Kassebeholding0


0


Indestående på konti i Danske Bank

556.556


451.053
Andre tilgodehavender


121.895


11.212Tilgodehavende moms


45.221


0Værdipapirer, Danske Invest International, kursværdi


483.435


481.110Værdipapirer, Danske Invest Danske lange Obligationer


154.499


153.796Aktiver I alt1.361.606


1.097.171Passiver:Egenkapital, primo


1.008.020


896.839Årets resultat


-127.624


129.182Årets kursregulering af værdipapirer
3.027


-18.001

Egenkapital Ultimo


883.423


1.008.020Skyldig moms


0


34.224Skyldig statsafgift på vand


81.952


47.199Forudbetaling vandafgift på vand

0


0
Skyldige regninger


386.219


0Skyldig A-skat m.m.


10.013


7.728Passiver i alt


1.361.606


1.097.171
Revisorpåtegning

Foranstående regnskab for 2019 som viser et underskud på kr.127.624 og en egenkapital på883.423 kr. , har vi stikprøvevis gennemgået.


Kasse-, bank-, og værdipapirbeholdning er afstemt med ekstern dokumentation.


Værdi af vandværk og ledningnet, er ikke medtaget i regnskabetVamndværket har en offentlig vurdering i år 2018 på kr. 300.000


Regnskabet er udarbejdet på grundlag af bilag og indleverede kasserapporter.


Resultatopgørelsens poster er ekskl. Moms.


Radsted, den    februar 2020

Poul Nielsen
Palle NielsenRevisor

Revisor

Del siden