Radsted Vandværk                      
                             
                             
Status         2019   2018  
                             
Aktiver:                        
Kassebeholding             0   0  
Indestående på konti i Danske Bank         556.556   451.053  
Andre tilgodehavender           121.895   11.212  
Tilgodehavende moms           45.221   0  
Værdipapirer, Danske Invest International, kursværdi   483.435   481.110  
Værdipapirer, Danske Invest Danske lange Obligationer   154.499   153.796  
Aktiver I alt             1.361.606   1.097.171  
                             
                             
                             
Passiver:                        
Egenkapital, primo           1.008.020   896.839  
Årets resultat           -127.624   129.182  
Årets kursregulering af værdipapirer       3.027   -18.001  
Egenkapital Ultimo           883.423   1.008.020  
Skyldig moms           0   34.224  
Skyldig statsafgift på vand           81.952   47.199  
Forudbetaling vandafgift på vand         0   0  
Skyldige regninger           386.219   0  
Skyldig A-skat m.m.           10.013   7.728  
Passiver i alt           1.361.606   1.097.171  
                       
                       
                       
Revisorpåtegning                      
                       
                             
Foranstående regnskab for 2019 som viser et underskud på kr.127.624 og en egenkapital på    
883.423 kr. , har vi stikprøvevis gennemgået.                
                             
Kasse-, bank-, og værdipapirbeholdning er afstemt med ekstern dokumentation.        
                             
Værdi af vandværk og ledningnet, er ikke medtaget i regnskabet            
Vamndværket har en offentlig vurdering i år 2018 på kr. 300.000            
                             
Regnskabet er udarbejdet på grundlag af bilag og indleverede kasserapporter.        
                             
Resultatopgørelsens poster er ekskl. Moms.                  
                             
                             
  Radsted, den    februar 2020                    
                             
                             
  Poul Nielsen       Palle Nielsen              
  Revisor         Revisor