Resultatopgørelse

                             
Radsted Vandværk                      
                             
                          Budget
Resultatopgørelse for     2019   2018   2021
                             
Indtægter:                        
Driftbidrag incl. Statsafgift         614.539   487.635   600.000
Tilslutning nye andelshavere         135.060   20.670   0
Renter af obligationer         0   0   0
Udbytte af investeringsforeningsbeviser       14.796   13.461   15.000
Kursgevinst solgte værdipapirer         0   0   0
Tab driftbidrag incl. Statsafgift         -436   0   0
Indtægter i alt         763.959   521.856   615.000
                             
                             
                             
Udgifter:                        
Vedligeholdelse Vandværk       24.334   14.699   35.000
Ulempearstatning       0   2.000   0
Reparation, vedligeholdelse, tilslutning nye andelsehavere   422.189   14.014   100.000
Udskiftning vandmålere       0   3.159   0
EDB-udgifter/hjemmeside       1.116   7.549   1.000
Vedligeholdelse & køb af små inventar       0   1.500   10.000
Leje af jord       6.725   14.450   10.000
Opkrævningsgebyr       8.434   8.332   10.000
Vandanalyse og kontrol       35.342   9.590   35.000
Elektricitet       62.023   47.775   55.000
"-refunderet energiafgift"       -34.443   -25.732   -25.000
Statsafgift på vand       278.114   215.034   270.000
Honnorar og lønninger       40.100   32.900   40.000
Annoncer       1.147   803   1.500
Kontorartikler       0   0   2.000
Porto & Gebyrer       125   105   1.000
Bogføringsasstiance og budget       9.025   8.750   10.000
Ekstraarbejde revisor       0   2.500   0
Faglitteratur       1.016   377   500
Kørselsgodtgørelselse       7.780   5.500   10.000
Godtgørelse vedr. kontorhold, telefonudgifter mm.   4.000   5.000   4.000
Gaver og blomster       0   0   1.000
Forsikringer       5.649   5.465   7.000
Kontingenter       5.019   5.533   5.000
Generalforsamling og møder m.m.       11.375   12.022   15.000
Telefonforbindelse       1.410   1.352   2.000
Kursusafgifter       0   0   10.000
Renteudgifter       1.104   0   0
Udgifter i alt       891.584   392.677   610.000
                       
Åretsresultat       -127.625   129.179   5.000